CSOB_factoring

Co je factoring a jaké jsou jeho výhody?

CO JE FACTORING?

Factoring je moderní a flexibilní způsob provozního financování založený na postupování pohledávek  Po postoupení pohledávky se ČSOB Factoring stává novým věřitelem a klient/dodavatel má nárok na jejich profinancování do smluvně dohodnuté výše (až 90 %). ČSOB Factoring také může pro svého klienta/dodavatele převzít riziko z případné platební neschopnosti nebo nevůle jeho odběratelů. Nedílnou součástí factoringové spolupráce je i správa postoupených pohledávek, což v praxi znamená, že se ČSOB Factoring aktivně stará o upomínání, vymáhání a inkaso postoupených pohledávek. Hlavní typy factoringových produktů z naší nabídky uvádíme dále.

Jak funguje?

Schéma ukazuje základní kroky factoringového financování firmy:

 

1. Dodavatel podepisuje factoringovou smlouvu s ČSOB Factoring a stává se tak naším klientem.
2. Dodávka zboží/služeb odběrateli. Dodavatel/klient vystaví fakturu s cesní klauzulí, která oznamuje postoupení pohledávky factoringové společnosti a odešle originál svému odběrateli. Vzniká postoupená pohledávka a odběratel je dlužníkem ČSOB Factoring.
3. Dodavatel/klient pošle ČSOB Factoring informace o postoupené pohledávce.
4. Dodavatel/klient může čerpat zálohu až do výše 90 % z nominální hodnoty postoupené pohledávky včetně DPH.
5. Odběratel povinen platit pohledávku na účet ČSOB Factoring.
6. ČSOB Factoring zaplatí dodavateli doplatek do 100 % nominální hodnoty postoupené pohledávky v tentýž den, kdy obdrží platbu od odběratele/dlužníka.

Typy factoringu

1. Tuzemský regresní factoring

Tuzemský regresní factoring je nejrozšířenější formou factoringového financování firem v ČR i nejčastěji využívanou službou z nabídky ČSOB Factoring.

Je založen na postupování pohledávek vzniklých z dodávek zboží a poskytování služeb na obchodní úvěr za tuzemskými odběrateli. Postoupením pohledávky dochází ke změně věřitele, novým věřitelem se stává factoringová společnost.
Postoupením pohledávky vzniká našim klientům nárok na financování – čerpání zálohy až do výše 90 % nominální hodnoty pohledávky. Pokud klient možnost čerpat zálohu využije stejný den prostředky na svém účtu. To výrazně ulehčuje finanční plánování.
Ve výjimečných případech, kdy nedojde k uhrazení pohledávky do 90. dne po splatnosti, ztrácí klient nárok na čerpání zálohy, pohledávka ovšem nadále zůstává postoupena společnosti ČSOB Factoring.
Vymáhání takové pohledávky probíhá nezávisle na této lhůtě a řídí se dohodou mezi společností ČSOB Factoring a klientem/dodavatelem, aby odpovídalo jeho obchodním zájmům i zvyklostem oboru.
Tuzemský regresní factoring je využíván společnostmi, které mají odběratele v České republice a potřebují flexibilní provozní financování spojené s profesionální správou pohledávek.

2. Tuzemský bezregresní factoring

Tuzemský bezregresní factoring funguje stejně jako tuzemský regresní factoring, pouze s tím rozdílem, že ČSOB Factoring přebírá navíc riziko neplacení postoupených pohledávek.

Převzetí rizika neplacení se vztahuje na platební neschopnost či nevůli tuzemských odběratelů. V případě platební neschopnosti či nevůle vyplatí ČSOB Factoring klientovi 80 až 90 % z celkové hodnoty pohledávky (klient nese spoluúčast ve výši 10 až 20 %).
Hlavní výhodou bezregresního factoringu poskytovaného ČSOB Factoring je zajištění proti riziku neplacení za výhodných cenových podmínek a bez větších nároků na administrativu, aniž by byla snižována konkurenceschopnost neadekvátními požadavky směrem k odběratelům.

3. Exportní factoring

Exportní factoring řeší financování pohledávek za zahraničními odběrateli včetně jejich správy, podobně jako v případě tuzemského factoringu.

S ohledem na komplikace, které mohou vznikat při správě exportních pohledávek, je kladen větší důraz na ošetření rizika neplacení, a proto je exportní factoring nabízen zpravidla na bezregresní bázi.
Pro každého zahraničního odběratele je stanoven limit a pro pohledávky do hodnoty tohoto limitu přebírá ČSOB Factoring riziko neplacení. Stejně jako u tuzemského bezregresního factoringu je spoluúčast klienta 10 až 20 %.
Pokud chce klient financovat zahraniční i tuzemské pohledávky, je možno kombinovat tuzemský a exportní factoring.

4. True Sale Factoring

True Sale Factoring zajišťuje odúčtování pohledávek z bilance. Jedená se o bezregresní factoringové schéma, kdy financujeme až 100 % pohledávek a kdy odúčtováním pohledávek z bilance dojde ke zlepšení finančních ukazatelů zadluženosti, likvidity a aktivity firmy.

Jaké jsou jeho výhody?