Factoring má na českém trhu stále dostatek prostoru pro růst

Finanční management   
   
Zatímco dříve zajímalo většinu uživatelů factoringu hlavně financování, v současné době mnoho firem vidí přínos v outsourcingu správy pohledávek nebo v alternativním ošetření rizika, tedy v dalších oblastech, které factoring řeší, míní v rozhovoru Tomáš Morávek, ředitel společnosti ČSOB Factoring, a.s.
 
* Zájem podniků o alternativní formu financování pomocí factoringu měřeno obratem členů Asociace factoringových společností České republiky trvale roste. Čím si to vysvětlujete?
 
            Ještě v nedávné minulosti růst určitě ovlivňovalo chování bank a jejich konzervativně nastavená akceptační politika. Alternativní způsoby financování jako factoring nebo leasing byly pro celou řadu subjektů jedinou cestou jak řešit zvýšenou finanční potřebu, neboť k bankovním úvěrům neměly přístup. V současné době je hlavní příčinou trvajícího růstu skutečnost, že se factoringový trh v České republice ještě stále vyvíjí. Není zcela nasycen a zároveň se mění potřeby nebo očekávání těch, kteří factoring využívají. Jedná se totiž o kombinovaný produkt, a zatímco dříve zajímalo většinu uživatelů hlavně financování, v současné době mnoho firem vidí přínos v outsourcingu správy pohledávek nebo v alternativním ošetření rizika, tedy v dalších oblastech, které factoring řeší.
 
* Existuje při porovnání s vyspělejšími trhy ještě prostor pro růst? Mám na mysli porovnání „obvyklého“ podílu factoringu např. na HDP či jiném agregátním ukazateli?
 
            Relace mezi HDP a objemem factoringových transakcí vyjádřeném kumulovanou hodnotou postoupených pohledávek je skutečně ukazatel, kterým se poměřuje penetrace trhu. V roce 2006 vykázaly firmy, které jsou členem Asociace factoringových společností, obrat 127 mld. Kč. Penetrace trhu tak dosáhla zhruba 3,5 procenta, ve vyspělých západoevropských ekonomikách se však běžně pohybuje okolo deseti procent. Nepochybně tedy na českém trhu ještě je dostatek prostoru pro růst tohoto finančního produktu. Navíc objem factoringových transakcí roste i ve zmíněných vyspělejších ekonomikách, zřejmě na úkor složitějších řešení jak v oblasti financování, tak při zajištění rizik. Factoring je totiž v podstatě velmi jednoduché a flexibilní řešení.
 
* Jak se projevuje reforma veřejných financí na zájmu o netradiční způsoby financování?
 
            Dalo by se očekávat, že na factoring mohou mít vliv ustanovení týkající se nízké kapitalizace. Účetní řešení některých factoringových firem totiž nabízejí možnost nepracovat s factoringovým financováním jako s cizím zdrojem. V praxi jsme ovšem zjistili, že právě nízká kapitalizace nevyvolala v podnikatelské veřejnosti větší zájem. Důvodem může být skutečnost, že tato ustanovení jsou obecně pokládána za nešťastná a předpokládá se, že jejich životnost bude velmi krátká.
 
* Z průzkumu Vysoké školy ekonomické plyne, že české společnosti jsou ve svém financování velmi konzervativní. Co by povzbudilo větší zájem podniků o jiné formy financování než vlastní kapitál a bankovní úvěry?
 
            Nechci být cynik, ale na prvním místě mne napadlo zhoršení konjunktury. Od zahraničních kolegů jsme vždy slýchali, že factoringu, stejně jako dalším alternativním způsobům financování, neprospívá ekonomický růst. V období prosperity se banky chtějí podílet na úspěchu podnikové sféry a nabízejí jí zdroje, zvyšuje se konkurence z jejich strany i mezi poskytovateli alternativního financování navzájem. Proto jsme si dosavadní růst objemu factoringových transakcí v ČR i v „dobrých“ letech vysvětlovali především výše zmíněnou nenasyceností trhu.
 
* Kdy přestane být factoring veřejností vnímán jako produkt pro malé a slabé, kteří jsou na hranici credit scoringu v bankách?
 
            Pohybuji se ve factoringu již více jak 15 let a musím říci, že jsem v českém prostředí takovéto vnímání nezaznamenal. Factoring sice může být řešením pro firmy, které jsou momentálně v problematické situaci, a banky jejich financování nemohou či nechtějí řešit, ale určitě nejen pro ně. Myslím, že jde spíše o přenášení jakéhosi mýtu z Německa či Rakouska, a to ještě z minulosti, protože ani tam už takovýto náhled na factoring neplatí. V portfoliu českých factoringových firem se najdou klienti s miliardovými obraty a stamilionovými zisky.
 
* Mají podniky potřebu přecházet od factoringu k bankovnímu úvěru, případně proč? Co byste řekl na námitku, že factoring je drahý?
 
            Někdy ano, zejména ty, které factoring využívají jako dočasnou alternativu k bankovnímu úvěru. Náklady spojené s využíváním factoringu jsou dvojího typu. Za administraci pohledávek a komplex služeb v oblasti správy pohledávek a převzetí rizika účtuje factoringová společnost factoringový poplatek, úroky potom pouze ze skutečně čerpaného financování. U renomovaných factoringových firem bývají na úrovni srovnatelné s podobným typem bankovních úvěrů. Pokud klient nevidí přínos, např. v outsourcingu činností souvisejících s upomínáním, může mu factoring připadat drahý a v momentě, kdy je mu dostupný bankovní úvěr, volí z nákladových důvodů toto řešení. Později zjistí, že banky účtují také celou řadu poplatků, úroky z nečerpaných limitů apod., ale na rozdíl od factoringové společnosti mu pohledávky spravovat nebudou.
 
* Mohou nabídnout faktoringové společnosti něco víc než jen „prosté financování koloběhu pohledávek“?
 
            Myslím, že factoring určitě nabízí něco víc než pouhé financování pohledávek. Uvádí se, že sám o sobě v té nejkomplexnější podobě bezregresního factoringu plní pro své uživatele tři základní funkce: flexibilní financování, převzetí rizika a správu pohledávek. Vyspělé factoringové společnosti -a platí to již i pro Českou republiku – chtějí být navíc pro své klienty univerzálním finančním partnerem a nabízejí jim k obvyklému financování pohledávek i další zdroje k různým účelům nebo i komplexní finanční řešení přizpůsobená potřebě klienta.
 
* Potřeba financovat růst jednotlivých podniků závisí na celkové konjunktuře. Zatím se nepotvrdily předpovědi o zpomalení růstu české ekonomiky. Co očekáváte v nejbližším období a jaké hrozby se mohou objevit?
 
            Jak už bylo zmíněno výše, zpomalení ekonomického růstu dle zkušeností z jiných států může znamenat pro poskytovatele alternativního financování naopak období zvýšeného zájmu. Určitě si ale jako občan České republiky zpomalení růstu ekonomiky nepřeji a jako představitel factoringové firmy věřím, že factoring u nás ještě může růst díky prostoru na trhu, i když ekonomika nadále poroste. Hrozby nevěštíme, a pokud se objeví, určitě na ně dokážeme reagovat, neboť factoring je flexibilní nejen z pohledu uživatelů, ale i těch, kdo jej poskytují.
 
***