Factoring je dobré řešení, ale určitě není samospasitelné

Stěžejní otázkou každé firmy je rychlost a přístup k financím za dodané zboží. V tržní ekonomice však není výjimkou splatnost faktury dva a více měsíců. Jak tedy zefektivnit finanční toky a zároveň získat úhradu faktury v co nejkratší době? Odpovědí je factoring.

Factoring je moderní a flexibilní způsob provozního financování založený na postupování pohledávek z obchodního styku, které mají splatnost obvykle do 90 dnů, v některých případech je možné financovat i pohledávky s delší splatností. Pokud se firma rozhodne pro jeho využití, měla by si v první řadě položit otázku, jestli vůbec, případně jaký objem financí a k jakému účelu potřebuje do svého podnikání vložit. Dále by měla mít zodpovězeno, zda její podnikání generuje dostatek výnosů, aby pokrylo náklady, které použití jakýchkoli cizích zdrojů vyvolá, případně zda zapojení dalších financí potřebné výnosy vygeneruje. Tyto úvahy samozřejmě platí i pro využití klasického úvěru. „Pokud jsou odpovědi na předchozí otázky kladné a firma navíc dává přednost rychlému a flexibilnímu přístupu a má zájem o přidanou hodnotu v podobě správy a inkasa postoupených pohledávek, případně i o alternativní ošetření rizika platební neschopnosti svých odběratelů formou takzvaného bezregresního factoringu, mohl by ji factoring zajímat,“ říká Tomáš Morávek, člen představenstva České leasingové a finanční asociace (ČLFA) a generální ředitel ČSOB Factoring.

Podle čeho vybírat

Při využití služeb transparentních poskytovatelů factoringu operujících v rámci velkých finančních skupin se úrokové sazby aplikované na poskytované zdroje výrazně neliší. Rozdíl může být v administraci postoupení a s tím související rychlostí výplaty nároku z postoupených pohledávek či v rozsahu a kvalitě služeb poskytovaných v rámci jejich správy. Podle Morávka by si měl zájemce nechat důkladně popsat způsob práce právě v těchto oblastech. Může totiž dojít ke dvěma extrémům. Neadekvátní požadavky na dokumentování postoupených pohledávek mohou významně pozdržet výplatu zálohy, čímž se zkracuje doba, po kterou má klient prostředky k dispozici. Naopak pokud je factoringová společnost ochotna financovat například jediného odběratele nebo dokonce vybrané pohledávky za určitým odběratelem, a ty se ještě uplynutím relativně krátké lhůty po splatnosti automaticky vracejí klientovi, je přínos v oblasti správy pohledávek nulový a poskytnuté financování je v podstatě úvěr zdražený o účtovaný factoringový poplatek. Pozornost by měl zájemce také věnovat tomu, jak funguje aplikace, kterou factoringová společnost pro správu transakcí využívá a jaký je rozsah elektronické komunikace a on-line přístupu k informacím o průběhu spolupráce.
Důležitým ukazatelem kvality factoringové společnosti je také její členství buď v Asociaci factoringových společností (AFS) nebo v České leasingové a finanční asociaci.

Regresní, nebo bez regrese?

Factoringové transakce se rozlišují teritoriálně na domácí a mezinárodní – většinou exportní, což je objektivně dáno směrováním obchodu klienta bez vlivu na výhodnost či nevýhodnost, nebo podle míry převzetí rizika na regresní či bezregresní. Bezregresní factoring kompletuje financování s prvky úvěrového pojištění a znamená větší míru zabezpečení proti případné platební neschopnosti odběratelů, ale samozřejmě také o něco vyšší náklad. Co se týče míry využívání, v České republice stále převládá regresní factoring. V roce 2011 tvořily transakce v regresním factoringu téměř 74 procent celkového objemu postoupených pohledávek. V prvním pololetí letošního roku však factoringové společnosti zaznamenaly vyšší poptávku právě po bezregresním factoringu. Vyšší dynamika růstu tohoto produktu může potvrzovat zvýšený zájem podnikatelské sféry o bezpečnější řešení v době obecné nejistoty.

Peníze na počkání?

Pokud se firma rozhodne využít pro provozní financování factoring, může být délka uzavření smlouvy individuální.
Za určitých okolností, jde-li například o nižší rámec do 20 milionů korun, může klient získat první zálohy do deseti pracovních dnů od prvního kontaktu společnosti. Záleží také na tom, jak rychle poskytne potřebné informace o svých potřebách a podnikání. Jde stěžejně o běžná data dostupná ve firemním účetnictví a ani obstarání dalších podkladů by nemělo být pro zájemce složité.

Všechno něco stojí

Bohatá léta zakončená rokem 2008 vystavila factoringové služby konkurenci ze strany bank a logicky zvýšila i konkurenční tlaky uvnitř oboru.
Následný propad trhu přispěl k tomu, že se dalo těžko očekávat navyšování poplatků. Obecně lze říci, že od přelomu tisíciletí se ceny soustavně snižovaly a dnes jsou na úrovni odpovídající zavedeným trhům v Západní Evropě korigované velikostí ekonomiky. Úrokové sazby za finanční služby odpovídají těm, které požadují na obdobný typ úvěru (kontokorent – pozn. redakce) banky. Factoringový poplatek je při předpokládaném ročním obratu postoupených pohledávek kolem 50 mil. korun pod jedním procentem z hodnoty postoupených pohledávek.

Co dělají firmy špatně

Podle odborníků z factoringového trhu je největší chybou firem nerespektování jejich doporučení. „Klient by měl dlouhodobě sledovat relaci mezi náklady a přínosem z této služby. Měl by mít také na paměti, že factoring je dobré řešení pro řadu situací, ale určitě ne samospasitelné, že např.íklad důsledky nezodpovědného výběru obchodních partnerů nakonec ponese on, a že factoring je finanční služba a ne zázrak,“ konstatuje Morávek.

Téměř tři biliony eur pro factoring

Factoring se pomalu ale jistě stává nedílnou součástí provozního financování mnoha tuzemských firem. Jenom v České republice se tímto nebankovním produktem vloni financovaly pohledávky za 128 miliard korun, celosvětově pak za úctyhodných 2611 miliard eur. I v letošním roce přes pokles ekonomiky zaznamenal factoring v prvním pololetí meziroční růst.
Hodnota pohledávek postoupených členům Asociace factoringových společností České republiky dosáhla v prvním pololetí tohoto roku 64,7 miliardy korun. Oproti stejnému období roku 2011 jde o 1,2procentní zvýšení. Dvouciferný meziroční růst dosažený v předchozích dvou letech se však zastavil. „Snížení dynamiky růstu factoringových transakcí vcelku přesně odráží náladu v celé ekonomice,“ říká Tomáš Morávek. „Na druhou stranu, z českého factoringového trhu odcházejí na základě strategických rozhodnutí zahraničních vlastníků dvě společnosti, jejichž příspěvek do obratu postoupených pohledávek byl již jen minimální. Za těchto okolností tak lze dosažený výsledek hodnotit vcelku příznivě.“ Ani v druhém pololetí nepředpokládají odborníci zásadnější změnu v objemech factoringových transakcí a v jejich produktovém rozložení.

Budoucnost factoringu

Podle Morávka se trendy v oblasti factoringu hledají poměrně obtížně. Factoring je ve své podstatě poměrně konzervativní produkt, který lze jen těžce inovovat. To, co bývá za inovace vydáváno, jsou v podstatě různé typy úvěrování, jako factoring jen označované. Největší pokrok asi přinesla, jako v řadě jiných činností, výpočetní technika a elektronická komunikace. V současné době mají klienti díky vzdálenému přístupu informace o průběhu či stavu transakcí k dispozici on-line 24 hodin denně.

***

Statistiky mezinárodního řetězce factoringových společností Factors Chain International

(FCI) za rok 2011 potvrdily, že je factoring v dobách problematického ekonomického vývoje dostupnou a vyhledávanou alternativou k bankovním úvěrům. Celosvětově tento produkt zaznamenal v roce 2011 meziroční růst o 22 procent, v České republice o 16,6 procenta. Pokles, ke kterému došlo v roce 2009, byl srovnán již v roce 2010 a globální výsledky minulého roku představují nový rekord. Tento růst je ovšem poháněn zejména rozvojem factoringového financování v mimoevropských státech. Evropa i nadále zůstává největším factoringovým trhem, její podíl však klesl z 68 procent v roce 2009 na současných 60 procent.

Mýty a fakta

Také v oblasti factoringu panují některé mýty. Nejznámějším je drahost poskytované služby v porovnání s bankovním úvěrem. Přitom jde o typické porovnávání nesrovnatelného. Factoring kromě zajištění cizích zdrojů, což je hlavní funkce úvěru, dodává svým uživatelům ještě řadu služeb v oblasti správy a inkasa pohledávek, přínos v prevenci vzniku špatných pohledávek a ve své nejkomplexnější podobě bezregresního factoringu i ochranu proti platebním výpadkům. Náklad za finanční zdroje je v obou případech obdobný, factoring k tomu dává něco navíc a něco navíc také stojí. Mýty se k nám občas importují i ze sousedních států, například z Rakouska či Německa, kde se traduje, že factoring využívají firmy, kterým již banky nechtějí půjčit. To už však neplatí ani v těchto zemích. Pomineme-li počáteční období vývoje, kdy banky nechtěly půjčovat nikomu, tak u nás to v podstatě neplatilo nikdy, neboť factoring se vyvíjel za zcela odlišných okolností.


Ing. Tomáš Morávek, generální ředitel ČSOB Factoring, a.s.       
E15 Speciál Pohledávky, 17.9.2012