Náš obor v ČR poroste určitě ještě řadu let

Ing. Tomáš Morávek, generální ředitel společnosti ČSOB Factoring, a.s., o platební morálce, která dobře vypovídá o vývoji ekonomiky

Platební morálka je taková zvláštní ekonomická kategorie – často vzbuzuje obavy, není však výjimkou, kdy jako vzorná slouží firmám v roli významné reference při uzavírání obchodních kontraktů a napomáhá řadě benefitů v tom či onom projektu. Dynamický obsah slov platební morálka nabízí také značný prostor k prosperitě či vede naopak úpadku řady firem. „Ekonomická“ filozofie platební morálky není jen o vystavování a placení faktur, zdanitelném plnění a datu splatnosti. Je to manévrovací prostor, v němž se dá operovat a hledat schůdná řešení pro všechny účastníky obchodního vztahu. Přesto jsou v běžném životě firem okamžiky, způsobené například druhotnou platební neschopností, ale i jinými okolnostmi, které si zasluhují vstup odborníka.
Také podnikatelské prostředí v České republice není pouze o placení a neplacení, ať už včas, nebo opožděně. Platební morálka je zrcadlem dění na trhu, a dokonce se podle ní dá nahlédnout do budoucnosti.
A tak – neplatí vám klienti včas? Už se to pro vás stává neúnosné? A hledáte nástroje, které pomohou? Jednou z možností je factoring. Nevadí, že s ním dosud nemáte zkušenosti. V širších sovislostech o něm Ing. Tomáš Morávek, generální ředitel společnosti ČSOB Factoring, a.s.:

Před dvaceti lety znělo slovo factoring jako něco tajemného až nemravného. Až postupně kouzlo jeho podstaty objevilo značné množství firem. Proč zpočátku tolik nedůvěry?

Nám, co jsme v tomto oboru začali pracovat právě před těmi dvaceti lety, factoring až tak nemravný nepřipadal. A nejsem si ani jist, zda vůči němu panovala nedůvěra. Byla to nová služba, tehdy ji poskytovaly, a to ještě omezeně, pouze k financování exportních pohledávek, dvě společnosti, jejichž, řekl bych, osvětová kapacita byla limitovaná, a tak chvíli trvalo, než se factoring etabloval jako vyhledávané alternativní řešení zejména v oblasti provozního financování a ošetření rizika.

Jakým společnostem především se vaše služby vyplatí?

Těm, které hledají pružné řešení. Navázání spolupráce s factoringovou společností je poměrně rychlá záležitost a objem prostředků, které má klient přes postupované pohledávky k dispozici, v podstatě automaticky kopíruje případný růst obratu bez zbytečné zátěže různých žádostí o zvýšení rámce či nového schvalování.

A jaké produkty ČSOB Factoring klientům nabízí?

My působíme v rámci skupiny ČSOB jako monoproduktová společnost a factoring sám o sobě je poměrně konzervativní. Pracujeme tak „jen“ s kompletní škálou factoringových produktů. Financování tuzemských pohledávek nabízíme v regresní i bezregresní podobě, to znamená včetně převzetí případného rizika neplacení. Exportní factoring poskytujeme tradičně jen jako bezregresní, neboť tato forma eliminuje problémy s obstaráváním informací o odběratelích v cizích zemích. Poskytujeme také správu pohledávek, což je jakýsi factoring bez financování, a prostřednictvím dceřiné společnosti Eurincasso i vymáhání problematických pohledávek po splatnosti.

Factoring dokáže dosti přesně mapovat platební morálku. Jak se podle vašich průzkumů letos vyvíjí v České republice a jak v zemích Evropské unie?

Je pravda, že jako jakýsi vedlejší produkt generujeme díky dostatečnému objemu vstupních dat zajímavé informace o vývoji návratnosti u nás a v některých státech Evropské unie. Výsledky k 30. červnu letošního roku ukázaly, že reálná návratnost se v České republice prodlužuje a že např. v Německu nebo v Rakousku se platí velmi slušně bez ohledu na to, v jaké fázi ekonomického cyklu se hospodářství momentálně nachází.

O čem to svědčí?

Určitě o tom, že výhled dalšího ekonomického vývoje je poněkud nejistý, ale také o tom, že k placení závazků se přistupuje v různých státech odlišně. V České republice, bohužel, je zřejmě ještě stále obvyklé vytvářet zpožďováním plateb určité rezervy a financovat se na úkor dodavatelů, v Německu jsou naopak rezervy aktivovány, aby bylo stále placeno včas.

Ekonomiky jednotlivých zemí tedy porostou pomaleji, než by rádi předvídali někteří odborníci?

Naše data z dlouhodobého sledování platební morálky přetavili odborníci ze serveru Investujeme.cz do indexu, který jsme společně nazvali Index ČSOB Factoring. Zpětně skutečně lze, v některých případech velmi průkazně, vysledovat souvislost mezi vývojem platební morálky a celkovým ekonomickým vývojem vyjádřeným hrubým domácím produktem. Ekonomický pokles je v podstatě dopředu signalizován prodlužováním návratnosti.

Co si myslet o naší ekonomice měřeno poznatky vaší analýzy?

Troufnul bych si tvrdit, že se ještě nepřipravuje k růstu. Že její vývoj je momentálně poněkud rozpačitý.

Platební morálka v ČR není nejhorší v porovnání s jinými státy, ale placení faktur se protahuje. Svědčí to spíše o liknavosti nebo o tom, že firmám skutečně chybí prostředky na účtech?

Myslím, že o liknavosti jen zcela výjimečně. Některým firmám nepochybně prostředky chybí, je ovšem otázka, zda vyčerpaly všechny možnosti, jak svou situaci v likviditě vylepšit. Ale jak už jsem zmínil, financovat se na úkor dodavatele odkládáním plateb není u nás pokládáno za něco zcela nepřijatelného. Zhoršená platební morálka asi odráží všechny zmíněné faktory.

Pro jaké subjekty je tento stav skutečně nebezpečný?

Zjednodušeně pro ty, které nedokáží nebo nemohou přenést prodlužování návratnosti ze strany svých odběratelů na své dodavatele a nezajistí si včas nebo dostatečně rychle další zdroje, aby rozpor vyrovnaly.
Potom se může stát, že je dodavatelé, třeba zahraniční, kteří nehodlají horší platební chování tolerovat, od dalších dodávek lidově řečeno odstřihnou, což může mít i dlouhodobý vliv na tržby a tvorbu výnosů a to vše se odrazí i v celkovém hospodářském výsledku.

A jak si vedou jednotlivé obory u nás?

Zhoršení jsme zaznamenali v tak významných oborech, jako je strojírenská a potravinářská výroba, což podporuje předchozí úvahu o celkově rozpačitém stavu celé ekonomiky. Dlouhá návratnost je naopak tradiční ve zdravotnictví, v tomto případě ale zdůrazňujeme, že jde o očekávaný stav vyvážený vysokou jistotou finální úhrady. Jisté znepokojení vzhledem k roli, kterou tento obor v naší ekonomice hraje, vyvolává zhoršení návratnosti v automobilovém průmyslu.

 Jsou však patrně i firmy, kterým 14denní splatnost připadá jako norma a pečlivě ji dodržují i vyžadují…

Určitě ano, platební podmínky jsou podstatnou součástí výsledku obchodních jednání a podobně jako cenu je zásadně ovlivňuje konkurenční postavení dodavatele na trhu. To může být tak silné, třeba díky značce, že financování na svůj úkor nepřipustí.

Hodně se diskutuje o nové legislativě, podle níž by se měly platit faktury do 30 dnů. Jak se na to díváte? Asi to nebude jednoduchá situace zejména pro drobnější firmičky, kterým jiné společnosti dluží…

Souhlasím s těmi, kteří říkají, že zákon do ekonomiky více peněz nepřinese a že se jedná o příliš silný zásah do pravidel volného obchodu. A myslím, že jako většina podobných úprav i tato ponechá prostor pro různé odchylky.

Pokud by navrhovaná úprava vstoupila v platnost, ovlivnilo by to vaši činnost? V ideálním případě byste vlastně neměli co dělat…

Naopak, pokud by měla fungovat bez výjimek, bude třeba do ekonomiky dodat tolik prostředků, že budeme mít práce nad hlavu.

A tak tedy – jaká je budoucnost factoringu v ČR? Zahraniční zkušenosti jsou jasné…

Přestože se o factoringu ví o hodně více než před těmi dvaceti lety, údaj o tzv. penetraci trhu, v našem oboru měřené poměrem kumulované hodnoty pohledávek postoupených factoringovým společnostem působícím v dané ekonomice k hrubému domácímu produktu, je v porovnání s některými západoevropskými ekonomikami ještě stále ani ne poloviční. Myslím, že v České republice náš obor, v závislosti na momentálním ekonomickém cyklu pomaleji či rychleji, ještě řadu let poroste.


Ing. Tomáš Morávek, generální ředitel ČSOB Factoring, a.s.       
Prosperita, září 2012