Factoring pomůže některým podnikatelům přežít ekonomickou krizi

Factoring pomůže některým podnikatelům přežít ekonomickou krizi
 
Špatné časy v ekonomice svědčí alternativním finančním produktům a tedy i jejich poskytovatelům. To je obecný poznatek, který je již od poloviny loňského roku konfrontován s praxí. Jedním z alternativních zdrojů, které mohou pomoci těm podnikatelům, kteří nedosáhnou na bankovní úvěry, je factoring. Factoring je v celé řadě případů vhodným řešením provozního financování, i když je třeba zmínit, že i pro factoringové společnosti existují určité hranice maximálního rizika, do kterého jsou ochotny jít.
 
Jedním z prvních projevů ekonomické recese byla změna chování bank. Ty velmi rychle omezily půjčování peněz, začala se protahovat reálná doba inkasa pohledávek a tím se zpomalil tok peněz v celé ekonomice. „Řada firem se dnes nedostane k potřebné výši bankovního úvěru, banky jsou totiž výrazně obezřetnější k půjčování peněz než dříve.“ popisuje situaci obchodní ředitel společnosti ČSOB Factoring Jindřich Horák. Právě takovým firmám může za určitých podmínek pomoci factoring. Factoringové společnosti poskytují stejně jako banky podnikatelům provozní peníze, pouze s tím rozdílem, že půjčují finanční prostředky proti postoupeným pohledávkám. „To je zásadní rozdíl od úvěrového financování bank, které mají pohledávky pouze v zástavě a tudíž nad nimi nemají takovou kontrolu jako factoringové společnosti“ vysvětluje dále Jindřich Horák. V praxi to tedy funguje tak, že podnikatel něco vyrobí či poskytne nějakou službu, vyfakturuje ji, pohledávku postoupí na factoringovou společnost a následně může prakticky okamžitě dostat zálohu ve výši okolo 80 procent hodnoty pohledávky. Factoringová společnost se pak sama stará o inkaso pohledávky a po obdržení peněz na svůj účet zaplatí zbytek celé transakce svému klientovi. „Podnikatel může čerpat peníze hned v den postoupení pohledávky a factoringová společnost si díky kontrole nad pohledávkami může dovolit půjčovat i firmám, kterým banky nepůjčí nebo jim půjčí méně, než potřebují.“ zdůraznil obchodní ředitel ČSOB Factoring.
 
Využití factoringu určují potřeby a situace klienta
 
Factoringové společnosti sestavují své produkty ze tří základních komponentů. Tím hlavním bývá klasické půjčování finančních prostředků proti postoupeným pohledávkám. Dalším atraktivním aspektem factoringu je, že factoringová společnost je nejen finanční partner, ale také se efektivně stará o pohledávky, které jí byly postoupeny. „To je služba, kterou firmy velmi oceňují. Aby tato činnost byla efektivní, vyžaduje určité know how, standardizované postupy a nezávislost vztahu s dlužníkem. Jinak konzumuje hodně času i nákladů a výsledek nemusí být uspokojivý. Je-li tedy možné tuto práci svěřit profesionálům, řada dodavatelů to ráda udělá.“ pokračuje Jindřich Horák. Třetí součástí factoringových řešení může být převzetí rizika neplacení pohledávek u vybraných odběratelů. Pokud se odběratel klienta factoringové společnosti dostane do finančních problémů, factoringová společnost v těchto případech garantuje návratnost až 80 procent nominální hodnoty pohledávky . „Samozřejmě u každého dlužníka si prověřujeme jeho schopnost platit své závazky a stanovujeme maximální výši limitu, do kterého jsme riziko neplacení ochotni převzít. Tato služba je vhodná pro všechny podnikatele, kteří si nejsou jisti platební schopností svých tuzemských i zahraničních odběratelů. Určitě se jim vyplatí zaplatit poměrně nízkou částku za jistotu, že vyinkasují podstatnou část hodnoty pohledávky,“ zdůraznil dále Jindřich Horák.
 
Typickým klientem jsou například velkoobchodní společnosti
Jak už bylo řečeno, factoring lze uplatnit poměrně široce, pokud zájemce o jeho využití splňuje obvyklé podmínky společností, které tuto službu poskytují. Základní kritéria pro zahájení factoringové spolupráce jsou tři – firma musí mít minimální roční obrat kolem 20 milionů korun, minimálně pět odběratelů vhodných pro factoring a také určitou perspektivu další existence. Jak zdůraznil Jindřich Horák, kritéria posuzování vhodnosti či nevhodnosti řešit financování konkrétního zájemce prostřednictvím factoringu jsou dost odlišná od bank a velkou roli vedle posuzování bonity samotného klienta hraje i posouzení platební schopnosti jednotlivých odběratelů. To factoringovým společnostem umožňuje větší flexibilu při rozhodování. Typickým zákazníkem factoringových společností je třeba velkoobchodní společnost, která má desítky i stovky odběratelů. Mezi takovým množstvím odběratelů se vždy najdou i hůře platící firmy, kteří vyžadují speciální péči z pohledu inkasa pohledávek. Tady většinou velmi efektivně působí spolupráce s factoringovou společností, která poskytuje svým klientům služby související se správou pohledávek.
 
Rámeček 1
Factoring je flexibilní forma financování oběžných aktiv. Factoringová společnost zabezpečuje krátkodobé, tzv. provozní financování dodavatelů služeb či zboží, kteří poskytují odběratelům odloženou splatnost factur na dobu 14 až 90 dní. Factoringová společnost průběžně přebírá od klienta pohledávky za zboží (služby) a obratem mu na ně poskytne zálohu okolo 80 procent z fakturované částky. Doplatek získá klient v okamžiku, kdy factoringové společnosti zaplatí odběratelé zboží. Factoringová společnost přebírá veškeré úkoly spojené se správou a zajištěním inkasa pohledávek. Outsourcingem této činnosti redukují klienti fixní náklady a mohou se tak lépe koncentrovat na vlastní podnikatelskou činnost. Spolupráce s factoringovou společností se neomezuje pouze na financování domácích pohledávek. Financování exportu bývá většinou doplněno o převzetí rizika neplacení odběratelem pro případy platební neschopnosti či nevůle – tzv. bezregresní factoring.
 
Rámeček 2
Factoringová společnost posuzuje konkrétní obchodní případ především co do potenciálu dalšího rozvoje obchodních aktivit klienta. Kromě kvality managementu a vlastníků a jejich obchodně finančních plánů přihlíží hlavně k bonitě a platební disciplíně odběratelů, kterým je s odloženou splatností dodáváno zboží nebo poskytovány služby. Přesné a dlouhodobě vyhodnocované informace o odběratelích dovolují factoringové společnosti mnohem přesněji odhadnout míru rizika než bance. Proto je dohoda s factoringovou firmou mnohem snadnější. Financování dostupné z factoringu bývá podstatně vyšší. Standardem bývá financování pohledávek do 90 dnů po původně dojednané splatnosti a to stejným procentem i za stejných úroků jako u pohledávek před splatností. Klient tak u většiny factoringových společností není penalizován za to, že odběratelé neplatí včas. Základním kriteriem posuzování obchodního případu je, zda po zapojením factoringu získá klient kladný pracovní kapitál, tzn. dostatečnou likviditu. Společnost by měla mít širší portfolio odběratelů a uspokojivou časovou strukturu pohledávek. Dodávané zboží by nemělo být předmětem častých reklamací. Factoringová společnost po získání dostatečných informací vypracuje konkrétní nabídku spolupráce. Tu je schopna zahájit do jednoho až dvou týdnů.
 
Profit, 4. 9. 2009