Factoring jako řešení pro řízení pohledávek v pandemické době

Rozhovor s Barbarou Řimánkovou, generální ředitelkou ČSOB Factoring, a.s., březen 2021

Jak se v posledních letech vyvíjel zájem o factoringové služby?

Poptávka po faktoringovém financování měřena obratem faktoringových společností sdružených v České leasingové a finanční asociaci v několika posledních letech setrvale rostla a to rychlejším tempem než HDP. Tempo růstu ale postupně klesalo a v roce 2019, před vypuknutím současné pandemie, již byl nárůst obratu faktoringových společností (+1,2%) pod tempem růstu HDP (+2,9%). Trend se obrátil v minulém roce, kdy i přes významný pokles HDP (o 5,6%) obrat faktoringových společností poklesl pouze zanedbatelně.

Změnila se nějak za poslední rok struktura klientů? Přibyli například klienti z oblastí ekonomiky, kde využití faktoringových služeb nebylo dříve zcela obvyklé?

Oproti předpandemické situaci se nyní na factoringové financování ve větší míře orientují i větší až velké, bonitní firmy, které si jeho prostřednictvím chtějí zajistit stabilní zdroj financování odolný proti případnému zhoršení jejich finančního profilu, navíc bez nutnosti monitorování rozsáhlé sady finančních kovenantů, jak by tomu bylo u bankovního financování.  Vidíme tedy více firem z automobilového průmyslu a jejich subdodavatelů a také velkých traderů.

Více do popředí zájmu ale vystupuje poptávka klientů po správě a pojištění pohledávek (nejen po samotném financování), tedy po aktivním řízení kmene odběratelů, jejich upomínání a případné vymáhání. Tento aspekt zajímá zejména střední až menší firmy, které nemají vlastní útvary řízení kreditního rizika a pohledávek. V dobrých časech to nevadilo, nyní si tuto chybějící kapacitu pořizují externě přes factoringové financování. Navíc my máme náhled na určitého odběratele nikoli pouze přes jeho závazky vůči jednomu klientovi, ale vidíme jeho závazky vůči všem dalším našim klientům a můžeme tedy dříve než klient sám registrovat případné poruchy platební morálky daného odběratele. Rychlá akce potom našim klientům často ušetří mnoho peněz a starostí.  

Do jaké míry se ekonomický vývoj posledního roku a opakované vládou nařízené uzavírky obchodů promítly do délky splatnosti pohledávek, které prostřednictvím ČSOB firmy financují?

V průměru za celé portfolio se splatnosti pohledávek našich klientů v roce 2020 proti roku 2019 zatím výrazně neprodloužily, ale pozorujeme odlišný vývoj v jednotlivých odvětvích. Zatímco ve zdravotnictví se tradičně dlouhé splatnosti mírně zkrátily v důsledku velkého balíku vládních peněz, které do zdravotního systému přitekly v polovině roku 2020 na oddlužení nemocnic, v jiných odvětvích, např dodávkách oděvů, textilu a obuvi pro obchod, ale také v dodávkách zboží pro domácnost a hobby, nebo v kovech a určitých částech dopravních služeb se splatnosti naopak prodloužily. Přestože se jedná zatím v průměru o mírnější prodloužení do 30 dnů, v jednotlivých případech jsou naši zákazníci postiženi i významněji a jejich situaci řešíme vždy individuálně s přihlédnutím ke konkrétní struktuře jejich odběratelského portfolia a možnostem našeho klienta.

O čem stávající vývoj podle Vás svědčí?

Indikátory z našeho portfolia, které jsem zmínila, tj zatím stabilní průměrné splatnosti případně jejich jen velmi mírné prodlužování a také dosavadní velmi příznivý škodní průběh, tj velmi nízký objem pohledávek, které jsme financovali klientům s převzetím rizika jejich nezaplacení a kde skutečně došlo k selhání jejich odběratele, tedy tyto indikátory svědčí o tom, že naši klienti velmi rychle reagovali na změnu vnějšího prostředí. Někteří, zejména větší klienti, byli poučeni vývojem v době minulé krize (po roce 2008) a měli připravenu celou sadu opatření, která obratem spustili. Někteří dokonce říkají, že očekávali, že „k něčemu dojde“ a část opatření pro posílení své likvidity a minimalizaci rizik implementovali již na přelomu 2019-2020, tedy v době, kdy jsme přicházející pandemii ještě ani netušili. Celkově tedy klienti reagovali velmi rychle a mobilizovali vnitřní i vnější zdroje své likvidity. Jak jsem již zmínila, často využili vládních covidových úvěrů, aktivně jednali se svými dodavateli a odběrateli a do existenčních problémů se tak ve větším rozsahu zatím naši klienti nedostávají. Musím k tomu ale upřesnit, že odvětví nejvíce zasažená pandemickou situací, tj oblast HoReCa a služby v turismu nejsou vzhledem k vysokému podílu okamžitých plateb a krátkým splatnostem typickou klientelou factoringových společností. Na druhou stranu mobilizované zdroje se časem vyčerpávají a zejména klienti napojení na retail se potřebují vrátit do normálního stavu, protože prodej online není ve většině segmentů plnohodnotnou náhradou distribučních kanálů. Lyže si online koupí jen malá část lidí. S prodlužující se dobou plošných uzávěr bude tedy přibývat klientů, jejichž rezervy se vyčerpají a kteří budou řešit kritická rozhodnutí.

Do jaké míry pandemie koronaviru a s ní spojené nejistota ohledně ekonomického vývoje a vývoje tržeb firem ovlivnila ceny factoringových služeb?

Ekonomická teorie by naznačovala, že v této situaci, kdy se průměrný kreditní profil klientů zhoršuje, se ceny jejich financování a factoringových služeb obecně budou zvyšovat. Nicméně v průměru mohu říci, že tomu tak není. Obě složky factoringových výnosů, tj jak factoringový poplatek, tak marže z financování vykazují meziročně stabilní úrovně. Pro naše klienty je to dobrá zpráva. Reflektuje dobrou kondici finančního sektoru, která nám společně s opatřeními na straně klientů umožňuje i v tomto zhoršeném ekonomickém prostředí poskytovat klientům služby za atraktivní ceny.