Factoring v období ekonomického růstu a nízkých úrokových sazeb

Jak se daří factoringovému financování v podmínkách rostoucí ekonomiky a na trhu s širokou nabídkou dostupných bankovních úvěrů? Soudě podle statistiky Asociace factoringových společností České republiky asi ne zcela špatně.

 

            V roce 2016 objem pohledávek postoupených firmám, které asociace sdružuje, sice mírně poklesl, ale jiný ukazatel, objem zapojených prostředků, vzrostl k 31. prosinci 2016 proti předchozímu roku o 12,5 % a dosáhl částky 18,9 miliard korun. Tento ukazatel má přitom pro posouzení dynamiky factoringového trhu a porovnání s běžnými úvěrovými produkty dokonce větší vypovídací schopnost než objem postoupených pohledávek. Jde totiž o peníze, které factoringové společnosti přes postoupené pohledávky reálně daly k dispozici svým klientům a které představují alternativu k bankovnímu úvěru. Za zmínku stojí i to, že v některých specifických oblastech vzrostl i objem postoupených pohledávek, v exportním factoringu např. o 12,5 %.

            Pro představu, jak vlastně vypadá factoringový trh v České republice, se ještě vraťme ke zmíněné Asociaci factoringových společností. Ta vznikla v roce 2000 a v současné době sdružuje šest rozhodujících poskytovatelů factoringových služeb, kteří v České republice působí. Statistika, kterou asociace čtvrtletně sestavuje, tak poskytuje dobrou představu o vývoji factoringu v tuzemsku. Členským firmám (jde o jednu banku, čtyři firmy, které jsou součástí velkých bankovních skupin, a jednu nezávislou společnost) postoupili klienti v roce 2016 pohledávky v celkové hodnotě 131 miliard korun. Odhaduje se, že společnosti sdružené v asociaci obsluhují zhruba 2 000 klientů, kteří využívají pro factoringové financování své pohledávky z dodávek někdy až desítkám svých odběratelů. S factoringem se tak může v denní praxi setkávat v České republice až několik desítek tisíc firem. Společnost ČSOB Factoring je součástí českého factoringového trhu již 25 let, aktuálně s tržním podílem kolem 25 %. 

            Factoring historicky vznikl jako alternativa k úvěru, nedá se ovšem říci, že by mu přímo konkuroval, a to je zřejmě důvodem, proč i v době, kdy není tak velkým problémem úvěr získat, zájem o factoringové financování neklesá. Factoring v základní formě, jak ji nabízí společnost ČSOB Factoring, je totiž velmi komplexní produkt, který kromě flexibilního zdroje financí přináší svým uživatelům také přínos v oblasti správy pohledávek a v případě tzv. bezregresního factoringu ještě ochranu proti ztrátám ze špatných pohledávek, protože riziko neplacení přebírá ČSOB Factoring. Právě toto řešení je pravděpodobným důvodem pro vyšší dynamiku exportního factoringu, který je typicky využíván v bezregresní podobě. Pro exportéry snižuje tento produkt rizika při vstupu na nové trhy, neboť trh a subjekty na něm působící prověřuje ČSOB Factoring, zpravidla ve spolupráci s partnery z oblasti úvěrového pojištění. Nastaví odpovídající limit, a pokud postoupenou pohledávku neuhradí odběratel, nese do výše tohoto limitu riziko. Nedojde-li k úhradě ve sjednaných lhůtách, zahájí inkasní proces a převzetí rizika kryje i s ním spojené náklady. Klientovi tak odpadnou neproduktivní činnosti spojené s vymáháním pohledávek, ale také ne vždy příjemná komunikace s dlužníky, kterou může v zahraničí navíc komplikovat jazyková bariéra nebo nejistota při volbě vhodného právního zastoupení.

            ČSOB Factoring nabízí ovšem řešení i pro klienty, kteří intenzivní správu pohledávek či převzetí rizika nevyžadují. V těchto schématech se potom komunikace s klienty odehrává v podobě elektronické výměny dat a kontakty s odběrateli jsou omezeny na technické minimum. Jiná forma factoringu zase umožňuje, aby klient pohledávky postoupené společnosti ČSOB Factoring vyvedl ze své bilance, což má pochopitelně příznivý vliv na celou řadu finančních ukazatelů, podle kterých je hodnocena celková kondice firmy. Hlavními komponenty factoringového produktu tak sice zůstávají financování, správa pohledávek a převzetí rizika, ale ČSOB Factoring se vždy snaží přizpůsobit jejich podíl v nabízeném řešení skutečným potřebám a očekávání klienta.    

            Je zřejmé, že díky schopnosti reagovat na potřeby klientů dokáže factoring nejen plnit svou hlavní roli, být dostupnou alternativou k bankovnímu úvěru, ale přinášet i nová řešení. Platí to také v době ekonomického růstu. Pro případné zájemce je dobrou zprávou i to, že současné období nízkých úrokových sazeb zlevnilo nejen úvěrové zdroje, ale i ty poskytnuté prostřednictvím factoringu. Kdo má zájem, získá kromě financování díky správě pohledávek a s využitím převzetí rizika neplacení navíc vyšší míru jistoty. Jiné formy factoringu naopak zjednodušují vzájemnou komunikaci a minimalizují administrativní procesy související s postupováním pohledávek. Díky tomu má factoring pevné místo na finančním trhu nejen v České republice, ale i v dalších státech. Potvrzují to i statistiky EUF, asociace, která sdružuje poskytovatele factoringu v rámci Evropské unie. V roce 2015 dosáhl v EU obrat postoupených pohledávek částky 1,47 bilionů eur, což proti předchozímu roku znamenalo růst o 5,43 %.

 

 

Ing. Tomáš Morávek, generální ředitel ČSOB Factoring, a.s.

Czech Industry, 7. března 2017