Factoring ve zdravotnictví

Může factoring nějak pomoci dodavatelům do zdravotnických zařízení?
Factoring plní pro své uživatele tři základní funkce. Představuje alternativní zdroj financování, které dodává uživateli na základě postoupení jeho pohledávek za odběrateli, zajišťuje činnosti v oblasti správy těchto pohledávek (např. upomínání) a v té nejúplnější formě tzv. bezregresního factoringu poskytuje i ochranu proti platební neschopnosti odběratelů. Z našich zkušeností víme, že pro firmu, která např. dodává materiál do nemocnic, má hlavní význam prakticky jen ta první, financování, ale samozřejmě podstatný, neboť návratnosti ve zdravotnictví bývají skutečně dlouhé. Kroky v oblasti správy pohledávek sice také nelze pominout, nicméně nelze tvrdit, že platby lze v tomto oboru výrazně urychlit.
 
Nevymykají se pohledávky z dodávek do zdravotnických zařízení obvyklým lhůtám, se kterými factoringové společnosti pracují?
Je pravda, že poskytovatelé factoringového financování standardně financují pohledávky se smluvně dojednanou splatností od 30 do 90 dnů a byť je financování klientovi k dispozici až do 90. dne po splatnosti, ve zdravotnictví by to nemuselo stačit. My se pohybujeme ve financování tohoto oboru poměrně dlouho a víme, že standardní factoringové řešení je nutno jeho specifikům přizpůsobit. Dodavatelé se totiž snaží krátit smluvní splatnost a naopak, jsou ochotni nebo nuceni tolerovat delší prodlení po splatnosti. Tomu odpovídá i naše individuální nastavení a jsme např. připraveni financovat pohledávky se smluvně dojednanou splatností 45 dnů až do 150. dne po splatnosti.
 
Říkal jste, že možnosti urychlit platby jsou omezené?
Podle našich zkušeností platí zdravotnická zařízení podle svých reálných možností a poměrně „spravedlivě“. Výsledkem potom je předem odhadnutelné prodlení, které se u různých dodavatelů do jednoho zařízení zásadně neliší. V rámci správy pohledávek se proto snažíme hlavně eliminovat situace, které by obvyklé prodlení mohly prodloužit, např. nedořešené reklamace. Náš systém umožňuje efektivním způsobem vyhodnocovat údaje o návratnosti a sledovat trendy, zda se např. běžné prodlení neprotahuje. V přenesení těchto poznatků do obchodní praxe tkví ovšem pro našeho klienta nepochybně další přidaná hodnota z factoringu.
 
Jak velké je vlastně ve zdravotnictví riziko vzniku špatných pohledávek?
V porovnání s celou řadou oborů určitě nižší. Jak už jsem říkal, typické je dlouhé prodlení, ovšem celkem malá pravděpodobnost, že pohledávka nebude zaplacena vůbec. To je jistě dobře, neboť právě kvůli dlouhé návratnosti, navíc většinou protažené daleko za smluvně dojednanou splatnost, nelze zpravidla riziko platební neschopnosti ošetřit standardními prostředky jako je např. tzv. bezregresní factoring (produkt, u kterého factoringová společnost přebírá do výše předem stanovených limitů riziko neplacení) nebo úvěrové pojištění.
 
Nakolik je využití factoringového řešení nákladné?
Domnívám se, že zájemce o factoring by měl především zvažovat, co mu toto řešení přinese, jinými slovy, zda se mu vyplatí. Spolupráce s factoringovou společností a zapojení cizích zdrojů do financování vyvolává sice další náklady, na druhé straně musí svému uživateli přinést zajímavou přidanou hodnotu. Factoring by se prostě měl zaplatit. Klientům účtujeme tzv. factoringový poplatek, který kryje administraci postoupení a následné činnosti v oblasti správy pohledávek. Jak už jsem zmínil, ta nemusí být ve zdravotnictví příliš intenzivní a tak se tento poplatek, který se propočítává z hodnoty postupovaných pohledávek, pohybuje maximálně v řádech desetin procent. Financování je ve factoringu poskytováno ve formě záloh na postoupené pohledávky. Jeho výši může řídit uživatel v rámci nároku sám a úroky jsou mu samozřejmě účtovány pouze z částky, kterou skutečně čerpá. Je to podobné, jako v případě tzv. kontokorentního úvěru s tím, že na rozdíl od bank není účtován žádný poplatek z nečerpaného rozdílu.
 
Co je tedy největším přínosem factoringu pro firmu, která dodává do zdravotnictví?
Z praxe víme, že zapojení dalších finančních zdrojů většinou uživateli factoringu umožňuje využít nových obchodních příležitostí, zvyšuje jeho konkurenceschopnost a vede k růstu obratu. Vedle toho napomáhá rychlejšímu placení dodavatelům, resp. vytváří prostor k vyjednání nižších nákupních cen, neboť dodavatelé jsou ochotni při kratší splatnosti poskytovat slevy.
 
 
Ing. Tomáš Morávek, generální ředitel ČSOB Factoring, a.s.  
Svět zdravotnictví, 11.3.2011