Klienty faktoringu institut ručení za DPH neohrozí

Novela zákona o DPH ze závěru loňského roku, provedená zákonem č. 502/2012 Sb., zavádí některá opatření, která by mohla mít vliv na průběh faktoringového financování, služby v oblasti správy pohledávek a také na některé úvěrové produkty poskytované bankami i jinými finančními institucemi.
Daňová správa zatím zveřejnila jen část metodických pokynů a neúplné informace o tom, jak by měl registr účtů a institut ručení za DPH v praxi fungovat. Jaké poznatky o možných dopadech nové legislativy získaly faktoringové společnosti?
Cílem novely není eliminace faktoringu ani jiných služeb, při kterých jsou pro příjem úhrad za plnění využívány jiné účty než účet dodavatele. Opatření se netýká pouze klientů faktoringových společností a jejich odběratelů, ale celé řady dalších subjektů, které pro klienty provádějí správu pohledávek a závazků, a také bank.
„Při přípravě návrhu novely, jejímž cílem bylo zabránit podvodům v oblasti DPH, daňová správa opomněla, že existuje celá řada forem seriózního podnikání, při kterých se využívá přesměrování plateb na cizí účty, a že některé produkty z této oblasti, např. právě factoring, hrají důležitou roli při rozvoji hlavně malého a středního podnikání,“ říká Jiří Pulz, generální tajemník České leasingové a finanční asociace, která sdružuje i přední poskytovatele factoringu.
Podle neoficiálních informací proto byly finanční úřady informovány, že institut ručení za DPH nemají aplikovat v případě standardně fungujících firem, které využívají factoringové financování či jiné legální a běžně využívané služby spojené s přesměrováním plateb.
Stát chce problém řešit
Daňová správa si je problému vědoma a chce jej řešit. Koncem února proběhlo jednání mezi Generálním finančním ředitelstvím a Asociací factoringových společností České republiky, které potvrdilo společný zájem najít pro klienty factoringu a jejich odběratele řešení, jež by odstranilo možné, často zbytečné, pochybnosti o jejich postavení vůči daňové správě. 
„Hledá se cesta, jak subjektům, které pro svou ekonomickou aktivitu legálně využívají přesměrování plateb na cizí účty, například pro financování nebo správu pohledávek, toto přesměrování umožnit, aniž by jejich partneři byli vystavováni byť jen teoretickému riziku. Výsledná úprava logicky nesmí ohrozit původní záměr bojovat proti daňovým podvodům a její optimalizace proto může trvat i několik měsíců,“ upozorňuje Jiří Pulz.
Factoring sníží riziko ručení
Daňová disciplína a vzájemná důvěra patří k základním atributům seriózního obchodování mezi slušnými partnery. Obecně platí, pomineme-li daňové podvody, že k delikvenci v plnění daňových závazků dochází až u subjektů, které jsou ve velmi tíživé finanční situaci, obvykle již nějakou dobu neplní své běžné závazky vůči dodavatelům a dalším věřitelům a zpravidla nezvratně míří k insolvenci.
Takové firmy by logicky neměly být vyhledávány a lze očekávat, že financující partneři, včetně factoringových společností, případné riziko odhalí a nebudou s ním spolupracovat. Ale také naopak: poskytnutí krátkodobého provozního financování v podobě factoringu může být použito na řádné a včasné plnění závazku dodavatele vůči finančnímu úřadu, a právě tím snižovat možné riziko aplikace institutu ručení za DPH.
 Je třeba si uvědomit, že dodavatelé, kteří svým odběratelům poskytují nezajištěný  odklad splatnosti, jim projevují důvěru v rozsahu 100 % částky fakturované za dodané zboží či poskytnuté služby. Nepochybně si proto zaslouží recipročně důvěru svých odběratelů alespoň v rozsahu 15 %, respektive 21 %, podle výše příslušné DPH.      
Přínos pro obě strany
Financování založené na postoupení pohledávek a přesměrování plateb neznamená přínos pouze pro dodavatele, ale i pro jeho odběratele. Stejně tak platí, že ztížený přístup k financování, který by mohlo zapříčinit například neodůvodněné odmítání úhrad na účet factoringové společnosti, zkomplikuje obchodní vztah jak na straně dodavatele, tak odběratele.
 
„Jak již bylo zmíněno, naplnění záměru odstranit nepříznivé dopady nové legislativní úpravy potrvá i několik měsíců. Účastníci  obchodních a finančních vztahů s nimi proto budou muset po nějakou dobu žít a fungovat. Při zvážení uvedených aspektů by to však nemuselo být tolik obtížné,“ konstatuje Jiří Pulz z ČLFA.
 
Hospodářské noviny, příloha Finance 25.3.2013