Objem factoringových transakcí poroste i v budoucnosti

Objem factoringových transakcí v Česku v posledních letech roste dvouciferným tempem. Přesto penetrace trhu, vyjádřená poměrem celkové hodnoty postoupených pohledávek k HDP, dosáhla v České republice v roce 2007 pouze 3,5 %, zatímco ve vyspělých západoevropských ekonomikách se běžně pohybuje okolo 10 %.

 

Factoring jako flexibilní forma financování oběžných aktiv je mezi českými podnikateli stále populárnější. Svědčí o tom meziroční nárůst objemu factoringových transakcí měřený celkovou hodnotou pohledávek postoupených osmi hlavním poskytovatelům této služby, členům Asociace factoringových společností České republiky. Ten v roce 2007 zaznamenal proti předchozímu roku nárůst 21,3 %. Možnost profinancování krátkodobých pohledávek z dodávek zboží či služeb tak využívá stále více výrobních a obchodních společností, které hledají externí zdroje pro krytí běžných obchodů nebo zajištění svého dalšího rozvoje. Factoring je ale dostupným řešením i pro firmy, které procházejí více či méně složitějším obdobím nebo prošly změnami, např. ve vlastnické struktuře, což může stěžovat jejich přístup k bankovnímu financování. Ze statistik Asociace factoringových společností navíc vyplývá zvyšující se podíl tzv. bezregresního factoringu. Tento nejkomplexnější produkt kombinuje financování s alternativním zajištěním rizika a jeho rychlejší růst potvrzuje, že factoring je stále více vyhledáván i z jiných důvodů, než je pružný přístup k finančním zdrojům.

 

O tom, že factoringové financování hraje v ekonomice zejména malých a středních firem stále větší roli, svědčí i vývoj objemu prostředků, které mají factoringové společnosti, členové AFS, zapojené do financování svých klientů. K 30. červnu 2007 se jednalo o částku Kč 19,6 mld., ke stejnému datu letošního roku již o Kč 24,1 mld. Rostoucí uplatnění factoringového financování pohledávek vypovídá i o zlepšujícím se podnikatelském prostředí v České republice. „Zatímco v první polovině devadesátých let minulého století začínaly první factoringové společnosti výhradně s financováním exportních pohledávek, protože tuzemské pohledávky byly pokládány za velice pochybný způsob zajištění, dnes tvoří domácí transakce zhruba 80 % celkového objemu factoringových obchodů. Toto rozložení je plně srovnatelné se státy západní Evropy, na rozdíl od poměrného údaje, který je používán k posouzení míry zapojení factoringu do financování ekonomiky,“říká Ing. Tomáš Morávek, předseda Asociace factoringových společností a generální ředitel ČSOB Factoring.

 

Tzv. penetrace trhu se ve factoringu měří jako poměr celkové hodnoty postoupených pohledávek k hrubému domácímu produktu. Postavíme-li do tohoto poměru ověřitelné údaje za rok 2007, objem postoupených pohledávek ze statistiky AFS ČR ve výši Kč 127,1 mld. a hrubý domácí produkt dle Českého statistického úřadu ve výši Kč 3 551,4 mld., dostaneme se k výsledku 3,58 %.

 

Co toto číslo znamená? Porovnáme-li jej s údaji o některých ekonomikách na západ od našich hranic, zjistíme, že je poněkud nízké, neboť např. ve Velké Británii nebo Itálii překračuje
10 % a ve většině ostatních západoevropských zemí je vyšší než 5 %. „Podíváme-li se naopak na východ, zjistíme, že z hlediska factoringu jsme nejrozvinutější postkomunistickou ekonomikou, neboť nejbližší konkurenti (Polsko a Slovenská republika) nedosáhli v této kategorii ještě 3 %. Výjimkou jsou některé pobaltské státy, ale v jejich případě se jedná o absolutně velmi malá čísla a není ověřeno, co je do tzv. factoringových statistik zahrnuto,“uvádí Tomáš Morávek. Pro české hospodářství je vyšší penetrace určitě příznivá zpráva, neboť factoringové financování hraje ve standardním podnikatelském prostředí důležitou roli a podporuje zejména rozvoj malého a středního podnikání.

 

A co čeká český factoring v nejbližších pěti až deseti letech? Pravděpodobně nic dramatického a také pravděpodobně, minimálně v nejbližší budoucnosti, další růst. Objem factoringových transakcí se v České republice zvyšoval i v období ekonomického růstu, což bylo způsobeno právě nízkou penetrací trhu a ve zcela rozvinutých ekonomikách je to spíše neobvyklé, neboť alternativním finančním produktům svědčí spíše ta méně příznivá fáze ekonomického cyklu (banky jsou ostražitější a prostor na finančním trhu uvolňují). Připusťme realisticky, že taková doba nás čeká. „Factoring by mohly zbrzdit také necitlivé legislativní úpravy nebo administrativní zásahy, neboť bez ohledu na jeho rostoucí roli ve financování ekonomiky ještě stále není dostatečně legislativně ukotven. Byla by to jistě škoda a zároveň popření celosvětového trendu, neboť obrat factoringových transakcí se zvyšuje i globálně,“ poznamenává Tomáš Morávek.