Proběhla tisková konference

Opožděně hrazených faktur přibývá
Průměrná doba, za kterou po splnění zakázky českému podnikateli na účet přijdou peníze, vzrostla z 59 dní v roce 2008 na letošních 72. Horší platební morálka pak vede k tomu, že se platby opožďují v průměru o 19 dní od sjednaného data splatnosti. Hlubší rozbor odhalil, že například maloobchodní odběratelé platí dokonce více jak 60 dní po lhůtě splatnosti. Vyplývá to z analýzy společnosti ČSOB Factoring, která za poslední tři roky vyhodnotila vývoj platební morálky u více jak 22 tisíc českých subjektů.
Vlivem dopadu hospodářské recese se problémy s dodržováním finančních závazků projevují u velkého množství společností i v letošním roce. Na vině je zejména pomalejší obrátka peněz v ekonomice, způsobená obecně nižší poptávkou a vyšší opatrností při utrácení jak u lidí tak i u firem. Poklesy tržeb, neprodané zboží na skladech, vysoké fixní výdaje nastavené z dob ekonomického růstu, to vše způsobuje zhoršenou platební schopnost odběratelů. Důsledkem toho je pak prodlužující se reálná doba inkasa pohledávek u jejich dodavatelů. Podle výsledků analýzy společnosti ČSOB Factoring jsou letos tuzemské pohledávky hrazeny v průměru o třináct dní později, než tomu bylo v roce 2008.
Vstupy a výstupy analýzy
ČSOB Factoring analyzoval vývoj platební morálky u více jak 22 tisíc tuzemských podnikatelských subjektů bez ohledu na jejich velikost, právní formu a místo podnikání. Při rozdělování jednotlivých subjektů do oborů bylo pracováno s oficiální klasifikací ekonomických činností pro ČR – NACE. Subjekty zahrnuté do analýzy uhradily na účty ČSOB Factoring od počátku roku 2008 do poloviny roku 2010 sumu peněz v objemu 35,3 miliard korun. Při výpočtech byla využita metoda vážených průměrů, tj. platební morálka odběratelů, kteří na účty ČSOB Factoring uhradili větší objem peněz, více ovlivňovala vypočítanou průměrnou návratnost za celý obor.
Výstupem analýzy jsou dva základní ukazatele:
  • průměrná reálná návratnost pohledávek od firem za daný obor
  • rozdíl skutečné průměrné návratnosti pohledávek od smluvně sjednaného data splatnosti pohledávek v daném oboru.
 
Přehled vybraných oborů
Odvětví
Reálná doba návratnosti pohl.
Doba po splatnosti pohl.
 
2010
2009
2008
2010
2009
2008
MO řetězce
50
58
63
3
9
11
Ostatní MO
145
135
94
68
60
26
Strojírenství
101
107
90
48
29
30
Fakultní nemocnice
107
91
105
18
5
19
Ostatní nemocnice
131
131
137
65
67
79
Automotive
37
38
39
1
1
1
Zdroj: Průzkum ČSOB Factoring, 22 000 ekonomických subjektů
 
Analýza dat společnosti ČSOB Factoring potvrdila obecnou domněnku, že většina tuzemských subjektů platí své závazky po sjednaném datu splatnosti, a hospodářská recese v posledních dvou letech toto specifikum ještě prohloubila. Oproti tomu lze identifikovat několik oborů, kde se i přes náhlé přibrždění ekonomického růstu platí včas, což jistě dokazuje, že dobrá platební morálka z ČR ještě úplně nezmizela.
V maloobchodu jako na bojišti
Právě u drobných maloobchodních prodejců se situace od roku 2008 dramaticky zhoršila. Zatímco tehdejší průměrná doba reálné návratnosti odpovídala třem měsícům, letos je to již 145 dnů. „U většiny našich odběratelů se krize loni podepsala na propadu tržeb a na skladech jim zůstala větší než obvyklá část zboží. To se pochopitelně negativně odrazilo do jejich schopnosti platit své závazky, a proto se nám prodloužila doba inkasa pohledávek, “ popisuje situaci Tomáš Skočdopole, jednatel společnosti Bretton, zabývající se distribucí značkových sportovních produktů.S podobnými zkušenostmi se ovšem potýká většina velkoobchodů bez ohledu na prodávaný sortiment. Díky zhoršené likviditě drobných maloobchodních prodejců se následně dostávají do obtížné situace i jejich dodavatelé – velkoobchody. Když se k tomu ještě přidá skutečnost, že na zhoršené finanční výsledky za loňský rok zareagují banky sníženou ochotou poskytovat úvěry, majitelům firem nezbývá než přistoupit k hledání alternativního řešení financování.
Stabilní i v období krize
Mezi nejstabilnější obory, kde je naopak platební morálka konstantně velmi dobrá, patří automobilový průmysl. Poskytovaná splatnost se v tomto oboru pohybuje v průměru okolo 40 dnů a je také dodržována. Obor si, i přes citelný propad aut prodaných v loňském roce, udržel vzornou platební morálku, která je ovšem na druhé straně „vykoupena“ tlakem na maximální kvalitu dodávek, takže ne všichni dodavatelé si tuto jistotu placení mohou vyzkoušet „na vlastní kůži“.
Za dlouho, ale s jistotou
V ekonomice jsou atraktivní obory, do kterých však mohou dodávat pouze kapitálově dobře vybavení odběratelé, protože za své dodávky inkasují nejdříve po třech měsících od vystavení faktury. Mezi tyto obory patří například telekomunikace, kde se stabilně platí do 10 dnů po lhůtě splatnosti, ale v průměru ne dříve jak za 90 dní od dodání služby či zboží. Druhým takovým oborem jsou zdravotnická zařízení, jejichž cash flow je do značné míry závislé na finanční situaci zdravotních pojišťoven, případně státním rozpočtu. Z analýzy ČSOB Factoring vyplynulo, že malé nemocnice v letošním roce platí průměrně za 131 dnů, což je více jak dva měsíce po lhůtě splatnosti uvedené na fakturách. Firmy dodávající do těchto oborů jsou typickými klienty factoringových společností, které jim jsou schopny pohledávky s dlouhou splatností financovat včetně zmíněného prodlení.
Individuální přístup
Jednotlivé společnosti problémy s platební morálkou řeší individuálně. Velké a finančně silné firmy si u svých odběratelů většinou dokáží vynutit platební disciplínu nebo s nimi přestanou spolupracovat. Ostatní firmy, jejichž pozice na trhu není tak silná a nemohou si dovolit reagovat přerušením obchodního vztahu, musí hledat jiná řešení. Mohou například nabídnout motivační skonta za dodržení včasné platby nebo využít provozní úvěr od banky, což jim umožní zachovat dodávky i těm odběratelům, kteří jim platí za delší dobu od dodání zboží či služeb. V posledních dvou letech, kdy banky omezily svoji expanzivní úvěrovou politiku a limity s ohledem na horší výsledky svých klientů spíše snižovaly, znovu roste význam dalšího způsobu řešení nedostatku pracovního kapitálu – využití factoringového financování.
Tento finanční nástroj má v ČR již téměř dvacetiletou tradici a dnes jej jako standardní formu provozního financování využívají tisíce firem. Na řešení situace, kdy firmu trápí zhoršená platební morálka odběratelů a nemá dostatek dostupných zdrojů od banky, je tento nástroj přímo ideální, protože jeho uživatelům nabízí provozní zdroje proti postoupeným pohledávkám až do 90 dnů po lhůtě splatnosti. Navíc pro své klienty zajišťuje správu pohledávek, která se zpravidla projeví zlepšením platebního chování jejich odběratelů. V nejkomplexnější podobě tzv. bezregresního factoringu na sebe factoringové společnosti přebírají i riziko nezaplacení, obvykle až do 80 procent hodnoty pohledávky.
„S ohledem na dlouhou návratnost pohledávek za zdravotnickými zařízeními jsme se rozhodli nedostatek provozního kapitálu řešit ve spolupráci se společností ČSOB Factoring. Bankovní úvěr využíváme pouze omezeně, protože většina našich pohledávek je po lhůtě splatnosti a ty nám banka neodfinancuje,“ komentuje situaci Jan Marek, jednatel společnosti Medial, zabývající se dodávkami zdravotnického materiálu do nemocnic.
 
Ing. Jindřich Horák, obchodní ředitel ČSOB Factoring, a.s.